Stručně z historie: Město Řím bylo založeno místním italickým obyvatelstvem při obou březích řeky Tibery, v oblasti zvané podle národa Latinů Latium.

 

753př.n.l.- Legendární datum založení města Romulem, přibližně stejnou dataci mají i nejstarší archeologické nálezy této oblasti.

 

6.stol.př.n.l.- Vesnická sídliště splývají v jeden celek-nově se rodící město vzniká na sedmi pahorcích, z nichž nejvýznamnější je Kapitol(Capitolus), Palatinum a Aventinus.

 

asi rok 616 př.n.l.- vládu uchvacuje z rukou původních vládců(snad potomků Romulových)etruský velmož Lucius Tarqiunius-založení Tarquiniovské královské dynastie.

 

asi 509 př.n.l.- v Římě povstání proti poslednímu targuiniovskému králi, zvanému Superbus(Pyšný). Občané vyhání krále i jeho rodinu do exilu a zakládají, snad po vzoru Athénské demokracie, republiku. V čele dva konzulové volení na jeden rok, senát(rada starších) a lidové shromáždění(v čele Tribunus Plebis-Tribun Lidu). Město roste, zesilování hradeb, okolní státy se pomalu dostávají do závislosti na Římu.

 

asi 389-387.př.n.l.- vpád předalpských Galů do Itálie, tažení na Řím a jeho neúspěšné obléhání.

 

asi 340 př.n.l.- Římané dobývají Veje(Veis), poslední pevnost a baštu národa Etrusků v pozdějším Toskánsku.

 

3.století př.n.l.- Moc Římské republiky nezadržitelně roste, nové kontakty s řeckou civilizací, spor s Kartágem o obchodní monopol ve Středomoří. Kolem 264-první punská válka.

 

216 př.n.l.- kartáginský vojevůdce Hannibal má po třech vítězných bitvách Řím na dosah, nikdy ho však nezíská a nakonec musí po 10 letech patové situace bez podpory z domova odtáhnout zpět na pobřeží sev.Afriky.

 

146.př.n.l.- římský vojevůdce(dux)Cornellius Scipio Africanus dobývá a boří Kartágo. Definitivní konec punských válek.

 

přelom 2.a1.století- krize republikánského systému v důsledku rostoucí moci Říma v zahraničí, inflace a dalších příčin. Na politickou scénu se dostávají zastánci vlády silné ruky a monarchisté.

 

60 př.n.l.-založení Triumvirátu(absolutní vláda tří mužů zvolených plebiscitem)-Marcus Licinus Crassus, Gnaeus Pompeius Magnus a Gaius Iulius Caesar. Senát ponechán, fakticky však konec republiky.

 

58-51 př.n.l.- Caesar shromažďuje Legie a se souhlasem senátu se vydává na tažení do Galie-7 let bojů, nakonec pro Římany vítězných(roku 52 povstání Vercingetorixe, náčelníka Averňanů, sjednocení Galů a poslední odpor proti okupantům. Do války zasahují i kmeny Germánů, usazené v povodí Rýnu.)

 

Hlavní božstva: Jupiter=bůh bouře, vládce nebes, nejvyšší bůh, Juno=jupiterova družka, bohyně majetku a moci, ochránkyně Říma, Neptun=bůh moří a oceánů, Mars=bůh války, Minerva=bohyně moudrosti a vítězství, Pluto=bůh podsvětí, Merkur=posel bohů, Saturn=bůh rolníků a úrody, Venus=bohyně krásy a lásky, Diana=bohyně lovu, Vulkanus=bůh sopek a řemesel, především kovářství, Vesta=bohyně domácího krbu a rodin.