Stručně z historie: Původní pravlastí Keltů byla pravděpodobně oblast Porýní, dnešního jižního Německa a Švýcarska, na východ však zasahovali až k hranicím dnešní ČR.

 

asi 7.stol.př.n.l.- Začátek keltské expanze východním i západním směrem, velké skupiny těchto kmenů pronikají na území dnešní Francie a podmaňují si místní obyvatelstvo. Znalost výroby železa, stavba prvních Oppid(opevněná hradiště).

 

4. a 3.století př.n.l.- Největší výboje Keltů, útoky na území Italiků(387př.n.l.-obléhání Říma), kmen Bójů ve středních a severních Čechách, další skupiny na území již.Čech, Moravy a Slovenska, kmen Galatů na Balkáně, proniká na Peloponés a vyplení posvátné Delfy. Pronikání do Británie a Irska. Vyspělé zemědělství, oppida prožívají dobu největšího rozmachu, druidové v posvátných dubových a bukových hájích, ražba mincí(duhovek čili statérů). Lutetia=později Paříž, Vindobona=později Vídeň.

 

od 2.stol.př.n.l.- Ze severních částí svých území jsou Keltové vytlačováni Germány, později ger.tlak sílí i z východu(Herulové, Gepidové…), poslední baštou Keltů Galie. V letech 58-51př.n.l. válka kmenů s Římskou říší, nakonec celá Galie polatinštěna, smísení galských kulturních vlivů s římskými. 3 provincie Galie- Aquitania, Celtica a Belgica.

 

od 4.stol.n.l.- Pronikání Franků na území Galie, nové společenské struktury. Keltské obyvatelstvo se dlouho drželo v Británii, kde bylo poraženo až Anglosasy. Dnes mají největší zastoupení genů zděděných po Keltech Bretonci, Velšané, Irové a Skotové. Keltskými jazyky Gaelic, Irština, Velština, Bretonština. Keltské znaky rovněž vykazuje až třetina Čechů a Moravanů.

 

Hlavní božstva: Taranis=bůh bouře, vládce nebes, dárce úrody, Arduinna=bohyně lesů a lovu, Teutatis=ochránce vesnic, zemědělců, řemeslníků a bojovníků, Ogmios=bůh-zaklínač, Cernunnos=bůh-jelen, Lug=bůh světla, práce a umění, Esus=bůh orby a dřevorubectví, Sucellus=průvodce mrtvých, bůh smrti i vzkříšení(pozn.mnohá jména bohů polatinštěná, tedy nepůvodní).